سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بیژن - ۱۳۸۳/٤/٩

آتش یک پدیده ی سپندینه و ایزدی و مرتبط با آیینهای بیشتر دینهاست. در بیشتر کشورهای پیشرفته ی فرهنگی، آتش نماد زندگی است و درخشش خیره گرش از روشنی اهورامزداست. یک واسط میان انسان ها و ایزدان که پیشکشهای انسان را به ایزد می رساند و درست در میانه ی ایندو جای دارد. آتش پدیده ایست زمینی و هم ایزدی. در باور ایرانیان کهن آتش هفتمین آفرینش مادی هورمزد است که پس از آسمان، آب، زمین، گیاه، گوسپند و مردم آفریده شد. از دید زرتشتیان، اهورامزدا به آتش فرمود که تو را خویشکاری در دوران اهریمنی ، پرستاری مردم کردن و خورش ساختن و از میان بردن سردی وظیفه است. هنگامی که ترا چیز برنهند بیرون آی ، چون ترا هیزم برنهند، فراز گیر!

در گاتها سرودهای اشو زرتشت، واژه ی آتش هشت بار بکار برده شده است. در سرودهای گاهان، آتش پدیده ای مینوی و از آن مزداست. او پاداش دهنده به دو گروه راستکاران و دروغکاران است و نگاهبان و کمک دهنده ی  اشو زرتشت در برابر پلیدان و دروغکاران.

«مزدا از آتش مینوی خود پاداش میدهد» یسنا ۱-۳۱

«در برابر آذر فروزان مزدا، به سخن استوار باید گوش داد.» یسنا۱۹-۳۱

«آذر مزدا که از َاشا نیرومند است به دوستان رامش دهد و بدشمن رنج.» یسنا ۴-۳۴

«از گرمای آذر مزدا ، که از اشا نیرو گیرد،« منش نیک» به اشو زرتشت روی می کند.» یسنا ۴-۴۳

« با ارمغان نماز نزد آذر مزدا، اشو زرتشت به راستی میاندیشد.» یسنا ۹-۴۳

«آذر و منش مزدا نگاهبان زرتشت در برابر دروغکار است.» یسنا ۷-۴۶

« مزد دو گروه (نیک و بد ) از آذر مزدا داده خواهد شد.» یسنا ۶-۴۷

اشو زرتشت آتش را پیکره ای مینوی بخشید و انرا athra mainyu قرار داد که اهورا مزدا از راه ان به همه کس چه راستکاران و چه دروغکاران، «شادی» ارزانی میدارد. در اوستا از هفت گونه اتش نام برده شده که در جهان مینو و گیتی فروزان هستند: اسپنیشته spenishta : آتش پاک بهشتی/ خورنه xvarana : آتش فر و شکوه/ وازیشته vazishta : روشنایی ظاهری(نور برق و ستارگان)/ وهو فراینه vohu fraayna : گرمای طبیعی که نشان حیات است/ اوروازیشته urvazishta : گرمایی که در گیاهان است و بانی بالندگی و شادابی آنهاست/ برزی سونگه berezi savanha : گرمای میان سنگ و آب/ آتر atra : آدز یا آتش عادی.

در یسنای ۶۲ ، ستایش و نیایش آتش برای باروری و سود رسانی به انسان به گونه ی بسیار زیبایی در این یسن آمده است. آتش سپندینه ای که برای مردم ،شام و چاشت را می پزد و هدیه ی خوب آرزو میکند. چنانچه دوستان مایل هستند درباره آتش در باور ایرانیان بیشتر بدانند ؛ بدانان خواندن کتاب «نیایش آتش در دین زرتشتی» نوشته ی رستم وحیدی را پیشنهاد میکنم. در خواندن سرود زیرین بهوش باشید که خرد ایرانی چگونه در پی آگاهی، زندگی، برنایی و روان هوشیار است. خوش و سرو گون باشید.

برگردان اوستایی یسنای ۶۲ به پارسی

(۱)

یتا اهو وییریو ! [دوبار]

ستایش و نیایش،

و هدیه خوب و هدیه ی آرزو شده ،

و هدیه دوستانه را آرزو دارم،

برای تو ای آتش، ای پسر اهورا مزدا!

قابل ستایش و نیایش هستی،

قابل ستایش و نیایش باشی،

در خانه ی مردمان.

خوشبخت باشد آن مرد،

که تو را بستاید، به راستی فراستاید.

هیزم در دست، برسم [barsom] در دست.

شیر در دست، هاون در دست.

(۲)

هیزم [برایت] فراهم شود.

بوی خوش فراهم شود.

خورش فراهم شود.

اندوخته فراهم شود.

«برنایی» به نگاهبانی تو بواد!

«اگاهی» به نگاهبانی تو بواد!

ای آتش، ای پسر اهورا مزدا!

(۳)

سوزان باشی در این خانه.

بی گمان سوزان باشی در این خانه.

فروزان باشی در این خانه.

شعله ور باشی در این خانه.

به زمانی دیرپا.

تا به فرشگرد (=رستاخیز) توانا.

همچنان فرشگرد توانای نیک.

(۴)

بدهی به من ای آتش، ای پسر اهورا مزدا !

به زودی گشایش را، به زودی پناه را،

به زودی زندگی پر گشایش را،

پر پناه را، پر «زندگی» را.

«دانایی» را، «زبان شیوا» را، «پاک» را،

«روان هشیار» را،

پس از آن «خرد بزرگ» را.

فرا گیرنده ی نابود نشدنی را.

(۵)

[بدهی به من..]

پس آنگاه «مردانگی» را،

ورزیده، بر پای ایستاده،

بی خواب، استوار برجای.

بیدار، رسا ...

«کاردان فرزند» را،

«آیین گستر در کشور» ، انجمن آرا،

همیشه بالنده ، «نیک اندیش»،

«از تنگنا رهاننده» ، «هوشمند» .

تا اینکه برای من گسترش دهد

خانه را، ویس (=دهکده) را،

زنتو (=شهر) را، دهیو (= سرزمین) را،

آوازه ی دهیو (=سرزمین) را.

 

:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :