سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بیژن - ۱۳۸۸/۱٢/٥

 راه در جهان یکیست و آن راهِ راستیست.

 

اش ( ash ) : رسیدن ، رفتن . ( فرهنگ واژه های اوستا – احسان بهرامی – ص 160)

اشَه ( asha ) :

1- فراوانی فراخی .2- دانه خورد شده ، آرد 3- راستی ، درستی ، پاکی ، پارسائی ، دستور دهنده پاک سپنتائی 4- نماز اشم وهو 5- اشا وهیشتا (اردیبهشت ، سومین از هفت امشاسپندان ) 6- نام روز سوم هر ماه 7- نام دومین ماه سال ( اردیبهشت )( فرهنگ واژه های اوستا – احسان بهرامی – ص 161)

اشا ( ashA ) : در اوستا پاکی و راستی است . ( دانشنامه مزدیسنا-- دکتر جهانگیر اوشیدری ، ص 113)

اشو ( ashu ) : پاک و مقدس از ریشه اشا می باشد . این واژه در زند و پازند به معنی بهشتی در برابر دوزخی می باشد  که واژگان اشو رئوچه : کسی که فروغ و روشنایی ( اشا ) و راستی با اوست ، اشون ، اشونت ، اشه‌وهیشته برگرفته از آن هستند . ( دانشنامه مزدیسنا-- دکتر جهانگیر اوشیدری ، ص111)

اشه ( asha ) : (= اشا ) به معنی راستی و جزئ اصلی نام امشاسپند اردیبهشت (در اوستا اشه وهیشته ) . معنی اشه را در گزارشهای گاهان در هند و اروپا و ایران ، راستی ، حق ، حقیقت ، دادگری ، سامان ، آفاق ، قانون ابدی آفرینش ، نظم و ترتیب کامل ، سامان مقرر مزدایی و تعبیرهای دیگری از این دست نوشته اند . با این حال هنوز کسی حرف آخر را نزده و نتوانسته تعریف جامع و مانعی از این اصل و اصطلاح گاهانی بدست دهد ....(اوستا – گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه – ص 919 )

اشی ( ashi ) : پاکی ، راستی ، پرهیزگاری ، پارسائی ، ورجاوندی ، بالاترین و نیکوترین منش آدمی ، پرتو و فروغ راستی در آدمی ، چشم ، دیده . ( فرهنگ واژه های اوستا – احسان بهرامی – ص 176 )

اشی ( ashi ) : گاهی اسم مجرد است به معنی توانگری و بخشایش و برکت و نعمت و مزد و پاداش و بهره و گاهی هم اسم خاص ایزدی است که نگهبان ثروت و دارائی به عهده اوست . ( دانشنامه مزدیسنا -- دکتر جهانگیر اوشیدری ، ص 114 – ذیل اشی ونگوهی )

همچنین این واژه در ترکیباتش دارای معانی نظیر : توانگری ، راستی افزا ، آراسته بزیور پارسائی و پاکی ، پیشرفت در پاکی و پارسائی و به بلند ترین آوازه نیک رسیدن ، باندازه ، نیرومند ، زورمند . شکوه پارسائی و پاکی ، درخشیدن با پاکی و پارسائی ، خرد و اندیشه پاک ، پیرو راه راستین ، وابسته به راه راست ، پاک نژاد ، نژاده ، پاک زاد ، راستی دوست ، راستی جوی ، راستی خواه ، توانگر کردن ، راست و بلند و پاک کردن ، ستاینده راستی ، برترین کس در پاکی و راتی و پارسائی ، آسمان ، چرخ ، سپهر ، کیهان ، در پناه راستی ، رسا ، دلیر ، شایسته ، پاکان ، شادمان و خرسند کردن پارسا ، شاد گردانیدن مردمان ، نیرو دادن از راستی ، پایدار در راستی ، ورجاوند ، پارسا ، دارای نهاد راستین ، پارسا زاده ، داده پاکی و راستی ، پارسائی ، پاکی ، فرزند راست و خلف ، دودمان راستی و پاکی ، ساخته شده بدست پاکی ، پارساتر، پاکتر، راست ، پارساترین ، پاکترین ، راست تر ، خوشبختی دهنده ، سرپاکی ، هنرمند پرهیزگار ، داشتن منش پارسائی و پاکی ، دارای نیروی مینویی ، پاداش پروردگار به کسی که پاک و پرهیزگار است ، پیشرفت راستی و پاکی ، جا و مکان راستی و پاکی ، مقام پاکی و راستی ، ارج نهادن به پاکان و راستان ، آرزوی راستی ، راست نهادی ، پارسائی پیروی کردن از قانون راستی ، نماز راستی ، داشتن گرایش و خواهش و میل دادخواهی و دادگری برای پاکی و راستی ، دارنده خواهش و میل دادخواهی و دادگری برای پاکی و راستی ، درخشانترین ، شکوهمند ترین ، روشن بین ، دارای بالاترین هوش یاری ، بسیار خردمند ، یاریگر راستی ، فرشته نگهدارنده تندرستی و دارای و خوشبختی و... می باشد .

اشی ونگوهی : یا اشیش ونگوهی همان ایزد ارد و ارت است . ونگهو صفت است و به معنی نیک و خوب . لغت وه یا به فارسی از این ماده است . گاهی اسم مجرد است به معنی توانگری و بخشایش و برکت و نعمت و مزد و پاداش و بهره و گاهی هم اسم خاص ایزدی است که نگهبان ثروت و دارائی به عهده اوست .... ( دانشنامه مزدیسنا** دکتر جهانگیر اوشیدری ، ص 114 – ذیل اشی ونگوهی )

 با بهره گیری و یاری از :

1- اوستا - گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه - چاپ سوم 1375 - مروارید

2- دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری – 1371 - مرکز

٣- بدانیم و سربلند باشیم فشرده ای از آموزه های زرتشت - دکتر منوچهرمنوچهرپور- 1377 - فروهر

۴- فرهنگ واژه های اوستا – احسان بهرامی - بلخ – چاپ نخست 1369

۵-  تاریخ جامع ادیان – جان ا. ناس ،؛ ترجمه : علی اصغر حکمت - انتشارات علمی و فرهنگی – چاپ سیزدهم بهار 1382

۶- بینش زرتشت – خداداد خنجری – پژوهنده با همکاری ماهنامه چیستا – چاپ دوم 1380

٧- بندهش – فرنبغ دادگی – گزراش دکتر مهرداد بهار – توس – چاپ دوم پاییز 1380

٨- شناخت اساطیر ایران – جان هلینز ، ترجمه : ژاله اموزگار و احمد تفضلی – چشمه – چاپ هشتم زمستان 1382

٩- از اسطوره تا تاریخ – دکتر مهرداد بهار – چشمه – چاپ سوم تابستان 1381

در همین زمینه : مفهوم واژه اَشا وهیشتا 

نویسنده: بیژن - ۱۳۸۳/۳/۱

راه در جهان یکیست و آن راه راستیست

با درود به دوستان مهربان و نیک اندیشم. سخن امروز من درباره ی اشویی، یکی از گرانترین و برترین آموزه های اوستایی و زرتشتی است. واژه یی که بالاتر و برتر از یک واژه ی ساده است و مفاهیم زیاد و عمیقی دارد که از دیدگاه من همه ی ایرانیان ، بدور از مرام و دینی که دارند و بعنوان ایرانی بودن خود باید آنرا بشناسند و بکار بندند. اشویی در واژه بمعنای پاکیزگی و پاکی، راستی، درستی، نظم و ترتیب، پارسایی و ایمانداری است . اشویی پایه ی دین زرتشت بوده و بگفت «اوستا»؛.. یگانه راه بشر برای نجات در هر دو جهان است. چنانچه  در این جمله ی مشهور و گهربار آنرا یادآور میشود که «راه در جهان یکیست و آن راه اشویی (راه راستی) است». و چه کسیست که بتواند در مقام یک انسان متمدن، صلح دوست و دانشمند به این دستور بزرگ شک کند و ایرادی بر آن بگیرد و آنرا راه خوشبختی آدمی نشمرد. اشو در میان همه ی ایزدان تنها به سروش داده شده که ازو به «سروشه اشیهه» و «سروش ِ اشو» نام برده شده و در میان آدمی زادگان این لقب بزرگ تنها به زرتشت اسپنتمان داده شده که او را «اشو زرتشت» و اشو شَت* زرتشت می خوانیم.

انهنگام که شما اوستا بدست گیرید و و بخواندنش مشغول گردید ، بسیار به واژه ی «اَشه» برخواهید خورد و هنگامیکه به خواندن نماز «اشم وهو» ؛ سرود ویژه ی اشویی مشغول شوید خواهید دید که دین زرتشت چه ویژه گی و اهمیتی برای اشو بودن قایل شده است. سرود «اشم وهو» یک سرود بسیار قدیم اوستایی ست که در مرام گذشته ی ایرانیان جزو دستورات، در شمار بوده و ایرانیان بسیار به آن پایبند بوده اند . چنانچه ایرانیان دنیای قدیم نیز به راستی در گفتار و کردار و نیز پاکیزگی شهره بوده اند. و چه چیز بهتر از انکه یک توده و ملت در میان دیگر توده ها به راستی و راست منشی شناسا باشد که این نشانه ی برجستگی اندیشه و دور بودن خاطر یک ملت از بزرگترین پلیدیها و تباهی هاست. در سرود اشم وهو گفته میشود: اشم وهو وهیشتم استی، اوشتا استی... اشویی بهترین نیکیهاست، مایه ی خوشبختیست. اوشتا اهمایی ، هیت اشایی و هیشتایی اشم... خوشبختی بهره ی کسیست که خواستار بهترین اشویی باشد.

بیایید اشویی را از درون خویش آغاز کنیم و به سه واژه ی اوستایی «هومت» «هوخت» و «هورشت» وفادار باشیم. در اوستا؛ اندیشه از دید اشویی در انتخاب نخست قرار دارد چرا که گفتار و کردار ما از اندیشه ی ما سرچشمه میگیرد و طبیعیست که اندیشه ی راست، گفتار و کردار راست نیز میزاید و بدنبال خویش می آورد. اندیشه و روان پاک و درست ره آوردش خوشبختی و سرافرازی برای یک ملت است.

یوانم هو مَننگهم هو وچنگهم هو شیوتَنم هو دینم اشونم اشهه رتیم یَزَمیده

بر جوان نیک اندیشه ، نیک گفتار ، نیک کردار ، نیک وجدان درود باد!


 

* در زبان اوستایی؛ شَت یا یَشت به معنی شایسته ی مدح و ستایش است.

* از همه ی یاران و دوستان مهربانم برای دیر بروز شدن این وبلاگ عذر خواهی میکنم و تلاش دارم ازین پس نوشتار بیشتری را در آن قرار دهم.

خوش و سبز و سرو گون باشید

:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :