روزه در مزدیسنا

 • نام روزها درتقویم زرتشتی: 1. نخستین روز هر ماه روز هرمزد یا اهورامزدا 2. روز بهمن یا «وهمن» روز: یکی از امشاسپندان در جهان معنوی و نمایندۀ منش نیک اهورا مزدا است و در جهان مادّی نگهبانی چهارپایان سودمند بدو سپرده شده است و ماه یازدهم هر سال شمسی هم هست.
  رسم بهمن گیر و در سر تازه کن بهمنجنه/ای درخت ملک بارت عزّ وبیداری سنه
  « منوچهری »

   3. اردیبهشت روز: یکی از امشاسپندان در جهان مینوی، نمایندۀ پاکی و تقدّس و در جهان خاکی نگهبانی آتش بدو محوّل شده است که ماهِ دوم خورشیدی و روز سوم از هر ماهِ خورشیدی است.

  اردیبهشت روز است ای ماه دلستان/امروز چون بهشت برین است بوستان
  « منوچهری »
   
  همه سـالـه اردیبهشـت هــژیـــر/نگهبــان تو پــرهُـش و رای و ویــر
  « فردوسی »

  4. شهریور روز: یکی از ایزدان در جهان مینوی، نماینده فرّ و اقتدار اهورا مزدا و در جهان مادّی پاسبان فلزّات و ماهِ ششم از سال خورشیدی است.

  به شهریور بهمن از بامداد/جهـانــدار داراب را مــام زاد
  « فردوسی »

  5. سپندارمذ:  «بردباری و فروتنی» یکی از امشاسپندان واسطه بین خالق و مخلوق است. «خرد مقدّس  ، اهورا مزدا ، سروش». ماه دوازدهم از سال شمسی است که امروزه اسفندماه نامیده می‌شود. نگهبانی زمین بدو سپرده شده است و ضمناً روز زنان بوده و روزِ جشن است.

  چو این پند زرتشت را باز گفت/همانگه سفندارمذ پیش رفت
   
  بدو گفت کای مرد پاکیزه تن/سخن ها بباید شنیدن ز من
   
  چنین است فرمان داد آفرین/که  پاکیزه  دارند  روی زمین
  « بهرام پژدو »

  6. خرداد روز: یکی از امشاسپندان و مظهر کمال اهورامزدا در این جهان و در جهان مینوی است و نگهبانی آب با اوست و سوّمین ماه از سال شمسی است.

  خرداد روز داد نباشد که بامداد/از لهو و خرّمی نستانی ز باده داد
  « مسعود سعد سلمان »

  7. اَمُرداد: یکی از امشاسپندان و مظهر جاودانگی اهورا مزدا است و درجهان مینوی بخشایش ایزدی و بخشاینده جزای کارهای نیکوکاران است که هفتمین روز هر ماه خورشیدی و پنجمین ماه از سال خورشیدی است.

  زخرداد باش از بر و بوم شاد/تن چارپایان ز مرداد باد
  « فردوسی »

   8. دیبازر: در اوستا صفت اهورا مزدا است.
  9. آذر روز: ایزد نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان است که نهمین روز هر ماه خورشیدی و نهمین ماه از سال شمسی است.

  ای خردمند سرو تابان ماه/روز آذر می چو آذر خواه
  « مسعود سعد سلمان »

   10. آبان روز: نام ایزد نگهبان آب در آئین زرتشتی است و ماه هشتم از سال شمسی است.

  آب انگور بیارید که آبان ماه است/وقت منظر شد و وقت نظر خرگاه است
  « منوچهری »

   11. خور روز: یا خورشید روز یکی از ایزدان است. که نام روز یازدهم از هر ماه در ایران باستان است و نگهبان خورشید و روز خور است.

  تو پاسبان سلیل پری وشت می باش/بسان خور که نگهبان قرص خور باشد

   « خسروانی »

   12. ماه روز: یکی از ایزدان است. نام روز دوازدهم هر ماه می باشد.
  13. تیر یا «تَشتَر» روز: نام فرشتۀ باران به عقیدۀ پارسیان که ماه چهارم از سال شمسی و نام روز سیزدهم است.
  14. گوش روز: در آئین زرتشتی ایزد نگهبان چهارپایان است. روز چهاردهم از هر ماه خورشیدی.

  به روز گوش و اسفندارمذ ماه/به گاه یزدجرد آخر شهنشاه
  « زرتشت نامه »

  15. دیبا مهر: روز آفریدگار، آفریننده، در اوستا غالباًٌ صفت اهورا مزدا است. «روز پانزدهم از هر ماه خورشیدی»
  16. مهر «میثر یا میتر»: ایزد محافظ عهد و پیمان است و از این رو فرشته فروغ و روشنائی است. «ماه هفتم از سال شمسی و روز شانزدهم هر ماه خورشیدی»

  همان اورمزد و همــان روز مهــر/بشوید به آب خرد جان و مهر

   « فردوسی »

  روز مهر و ماه مهر جشن فرّخ مهرگان/مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان

  « مسعود سعد سلمان »

    17. سروش روز*: یکی از ایزدان است که در روز رستاخیز به امر حساب و میزان گماشته شده وی بندگان را راه فرمانبرداری می‌آموزد. در فرهنگ ایران باستان کسی که می میرد تا سه شب و روز روانش نزد سروش است از این رو بازماندگان مرده برای آرامش روان او در آن سه روز سروش را ستایش می کنند. سروش پیام آور اهورا مزدا به انسان است.
  در ادب فارسی سروش آوای هاتف غیبی است.

  همیشه سروشت به روز سروش/نگهبان و افزونتر رای و هـــــوش
  « فردوسی »
  تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی/گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
  « حافظ »

  18. روشن یا رشن روز: در اوستا رَز یشت آمده است به معنی راست و درست. ایزد داد در ایران باستان و از داوران روز پاداش که با مهر و سروش روان ها را داوری می کنند. «روز هیجده ام از ماههای ایرانی»

  چو جور سپهر آورد روز رشن/تو را زندگی باد پدرام و خوش
  «فردوسی»

  19. فروردین: « فروشی – فروهر – دارای توانمندی بر دیگری است » روز، یکی از ایزدان است و ماه اوّل هر سال خورشیدی است.

  جوان باد بخت تو در فرودین/چو در فرودین ماه روی زمین
  « فردوسی »

  20. بهرام یا وهرام «پیروزی»: ایزد نگهبان مسافران است و نام روز بیستم از هر ماه خورشیدی است. (نام فارسی ستاره مرّیخ.)

  زبهرام گردون به بهرام روز/دلــی را بساز و عدو را بسوز
   
  « فردوسی »

  21. رام «رامن»: به معنا و مفهوم آشتی و آسایش و آرامش است. روز بیست و یکم از هر ماه خورشیدی است.

  تو را روز رام از جهان رام باد/همان بــــــاد را با تو آرام باد
  «فردوسی»

  22. باد «واد»:  نام روز بیست ودوم از هر ماه خورشیدی است.

  فلک داد پر آب او را به باد/به هنگام آبان مه و روز باد
  « بهرام پژدو »

  23. دیب دین روز آفریدگار: آفریننده، در اوستا غالباً صفت اهورا مزدا است. نام روز بیست وسوم از هر ماه خورشیدی است.
  24. دین «کیش و قانون»: روز یکی از ایزدان در آئین زردشتی، روز بیست و چهارم هر ماه شمسی است.

  چو لشکر کشد در جهان دین و اَرد/حسود تو را درد غم باد وَرد
   « فردوسی »

   25. آرد روز : به معنای راستی و درستی است و یکی از ایزدان در جهان مینوی می باشد که پاداش کارهای نیک و سزای کردارهای بد به یاری او خواهد بود و در جهان مادی ، مال وجلال و خوشی دینداران به یاری او تحصیل خواهد شد.
  26. اَشتاد : روز راستی و درستی، نام ایزدی مونت است در دین زردشتی وی راهنمای مینویان و جهانیان است، روز بیست و ششم هر ماه خورشیدی است.

  روانت باد ویژه جان و دل شاد/نگهدارت سروش و رشن و اشتاد
  «بهرام پژدو»

  27. آسمان روز: بیست و هفتم هر ماه خورشیدی است.

  آسمان روز ای چو ماه آسمان/بـاده نوش و دار دل را شــــادمان
  «مسعود سعد سلمان»

  28. زامیاد «زام ، زمین»: در آئین زرتشتی ، ایزد نگهبان زمین و روز بیست و هشتم هر ماه خورشیدی است.
  29. اِرد «راستی و درستی»: روز بیست و نهم هر ماه خورشیدی است.

  سرآمد کنون قصّه یزدگرد/به ماه سفندارمذ روز اِرد

  30. انیران روز: روشنائی بی پایان، نام ایزدی است در دین زردشتی، مظهر جلال اهورا مزدا روز سـی ام هر ماه خورشیدی است.

  :: توضیح: این از خصایصِ مزدیسناست که هر یک از صفاتِ خداوند، یکی از ایزدانِ نگهبان جنس بشر است. بعبارتِ دیگر، نباید در ذهنِ پزوهندهء گرامی، این بدفهمی پیش آید که در مزدیسنا هر ایزد یک خداست. چراکه در سیستم فلسفی و ادبیِ این دین، به هریک از صفاتِ خداوند "ایزد" می گویند. صفاتی که نگهبانِ انسان هستند.همچون:
  همیشه سروشت به روز سروش/نگهبان و افزونتر رای و هـــــوش
  « فردوسی »
/ 5 نظر / 155 بازدید
hamid

سلام میخوای آمار بازدیدوبلاگت بره بالا؟؟ دوست داری وبلاگ خودت رو معرفی کنی؟؟؟ دوست داری تبادل لینک داشته باشی؟؟؟؟ دوست داری تبادل نظر با وبلاگ نویسان داشته باشی؟؟؟ پس به بزرگ ترین سایت و چت روم فارسی ایرانیان بیا www.irfapatogh.ir-www.safachat.net

محافظان قرآن

با صلوات بــر مـحمّد و آل مــحمّد و عرض خدا قوت خدمت شما نویسنده بسیار فهیم,خوش ذوق و بابصــیرت"عــذر خواهی,تــیم افسران ارزشـی,را بابت ارسال اتوماتیک نظر به شما را پذیرا باشید"وبلــاگ نویس عزیز در صورت موافقت دوسداریم باهاتون در 12 وبگاه پربازدید با رنک بالای 2 و 3 خودمون, تبادل لیــنک داشته باشیم.خوشــحال میشـیم افـتخار بدید.درصورت موافقت لطف کـنید به آدرس http://directory.blogfa.com دایــرکتوری بزرگ افسرانـــ ارزشی تشــریف آورده و 12 پایگاه لیست شده را لینک و سپس اعلام کنید تا ضمن درج در دایرکتوری , در صفحه اول یا مخصوص دایرکتوری هر 12 پایگاه لینک گردید (زحمت زیادی برای ارسال نظر کشیده شده است پس با حضورتان باعث دلگرمی ما شوید) [گل]فقط مخصوص ارزشی نـویسان[گل] ازطرفVelayatKhamenei.Blogfa.Com

پسرآریایی

درود برشما نوشته ی زیبایی بود . تار نمایم را به روز کردم شاد کام میشم اگه بیای.

saeid

سلام خوبی ؟ وبلاگ خیلی باحالی داری خیلی خوب بود من یه انجمنی زدم مخصوص تفریح و سرگرمی برای جوونا و نوجوونا خیلی خوشحال میشم بیای شما هم عضو شی راسی این انجمن رو تازه ساختم خواسی بیا مدیریت کن منتظرتما

پسرآریایی

درود برشما بسیار زیبا ومفید بود تارنمایم را به روز کردم اگه دوست داشتی سر بزن.