آتش نزد بهدینان

آتش برای ما بهدینان سمبلی بسیارمهم میباشد. تقریباً تمام مراسم دینی زرتشتیان در حضور آتش انجام میشود. این آتش هم میتواند آتش بهرام(آتش ادرن) که آتشی است دائمی یا حتی آتشی باشد که صرفاً برای مراسم دینی آن روز( که یک آتش موقتی میباشد) بر پا شده باشد. آتش در تمام در مهرها (آتشکدها) کانون مرکزی آن در مهر میباشد و تمام نیایشها در روبروی آتش صورت میگیرد.

آتشهای مقدس دائمی برای زرتشتیان اهمیت خاص و والایی دارد. موبدان به وجهه اهمیت این نوع آتشها، آنها را آتش پادشاه لقب میدهند. زمانی که آتش از حالت فیزیکی آن تبدیل به یک سنبل والا و محترم میشود این لزوم را بوجود میاورد که ما نیز در باره اهمیت آن سنبل، اگاهیهائی را جویا بشویم برای مثال آیا این آتش مقدس نشانی از اهورمزد میباشد، یا فقط یکی ازنشانه یکی از قدرتهای پروردگار میباشد؟ آیا آتش سمبل تمایز بین دنیای فیزیکی و متافیزیکی میباشد؟

این نوشته بزودی گسترش می یابد

/ 0 نظر / 217 بازدید