جشن سده

جشن سده جشن پیدایش آتش است. صد روز از پایان تابستان گذشته و یا صد شب و روز به نوروز مانده است و کهن بودن آن به پایه جشن‌های نوروز و مهرگان می‌رسد.

shareef aabaadاز دیدگاه نجومی نیاکان ما در روزگاران بسیار کهن، سال را به دو پارهبخش می‌کردند. تابستان که هفت ماه به درازا می‌کشید در نخستین روز فروردین ماه آغاز و آخرین روز مهر ماه پایان می‌یافت. زمستان از آغاز آبان ماه میآغازید و تا پایان اسفند به طول می‌انجامید.جشن سده، سومین روز از آغاز زمستان و یا سد روز و شب (پنجاه روز و پنجاه شب) به آغاز تابستان بود.

در تاریخ نسبت این جشن به هوشنگ شاه داده شده است. در شاهنامه آمده است که روزی هوشنگ شاه با همراهانش در کوهی می‌رفتند ناگهان چیزی دراز، تیره تن، و سیاه رنگ دید که ماری بود و هوشنگ باهوش و هنگ، سنگی گرفت و سوی مار پرتاب کرد که آن را به کشد. سنگ به سنگ دیگری برخورد کرد و چون هر دو سنگ چخماق بودند، فروغ (جرقه‌ای) پدیدار شد، به بوته گرفت و مار فرار کرد. از این رویداد هوشنگ شاه شادمان شد و خداوند را نیایش کرد که راز آتش را به او آشکار کرده است. شادمان و پیروز، هوشنگ شاه آتش را از همان هنگام قبله قرار داد، آن روز را جشن اعلام کرد و این سنت تا امروز برجاست، به گفته فردوسی:

برآمد به سنگ گران سنگ خرد       هم آن و هم این سنگ گردید خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ       دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ
جهاندار پیش جهان آفرین              نیایش همی کرد و خواند آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد         همین آتش آنگاه قبیله نهاد

یکی جشن کرد آنشب و باده خورد      "سده" نام آن جشن فرخنده کرد

 از نظر دینی، این جشن به یاد آورنده اهمیت نور، آتش و انرژی است. نوری که از خداوند جداست و از خدواند جدا هم نیست. قبله ای که در همه جا هست، درونی دل و جان همه نشانه‌هایی از فروغ اهورامزدا هستند، بهشت دراوستا به نام روشنایی بی‌پایان خوانده شده است.

 

آیین جشن سده

حکیم عمر خیام در کتاب نورزنامه می‌نویسد:

"هرسال تا به امروز جشن سده را پادشاهان نیک عهد در ایران و توران به جای می‌آوردند، بعد از آن به امرور، زمان این جشن به دست فراموشی سپرده شد و فقط زرتشتیان که نگهبان سنن باستانی بوده و هستند این جشن باستانی را برپا می‌داشتند."

هر چند نوشته شده است که مردآویج زیاری به سال 323 هجری (سده دهم میلادی) این جشن را در اصفهان با شکوه برگزار کرد. همچنین در زمان غزنویان این جشن دوباره رونق گرفت و عنصری شاعر نامدار ایران در یکی از جشن‌های سده در برابر سلطان محمود قصیده‌ای درباره سده خواند که آغاز این است :

سده جشن ملوک نامدار است        زافریدون و از جم یادگار است

در ایران باستان، و در میان زرتشتیان ایران، این جشن نزدیک غروب آفتاب، با آتش افروزی آغاز می‌شد و امروز هم با همان سنت کوه‌هایی از بوته و خار و هیزم در بیرون شهر فراهم شده، در حالی که موبدان لاله به دست بخشی از اوستا که معمولن آتش نیایش میباشد را میسرایند، بوته‌ها را روشن کرده و مردمی که در ان جا جمع شده‌اند نماز آتش نیایش خوانده، و سپس دست یکدیگر را گرفته به دور آتش می‌چرخند، شادی و پایکوبی می‌کنند. این مراسم بوسیله انجمن زرتشتیان کرمان سده‌هاست که بیرون از شهر انجام شده و همه مردم زن و مرد، زرتشتی و مسلمان، کلیمی در ان جا گرد آمده و در شادی شرکت می‌کنند. در تهران نیز این جشن بیست و پنج سال با شکوه بوسیله سازمان فروهر در باغ ورجاوند برگزار شده است. آندسته از دوستان که مایل به شرکت در این جشن در شهر تهران می‌باشند بایسته است که با انجمن زرتشتیان تهران با شماره  6704369 و 6707740 و نیز با سازمان فروهر جوانان زرتشتی با شماره  8809665 -021 از پیش هماهنگی لازم را انجام دهند. (بنا بگفت یکی از دوستان)

جشن سده در اصفهان در زمان مرداویج

یکى از سردارانى که بر قسمت بزرگى از ایران حاکم شد، مرداویج بود. که در زمان خلفاى عباسى (المقتدر) مىزیست. از خصوصیات او احیاى آداب و سنن ایران قبل از اسلام بود و از جمله به برگزارى باشکوه «جشن سده» مىپرداخت، مسکویه در خصوص چگونگى برگزارى این جشن در اصفهان مىنویسد: «زمانى که شب آتشافروزى جشن سده فرا رسید، مرداویج از مدتى قبل از این دستور داده بود، از کوهها و نواحى دور دست هیزم گردآورند و به اطراف رودخانه زایندهرود حمل کنند، همچنین فرمان داد نفتاندازان و آتشافروزان و کسانى که در افروختن آتش مهارت داشتند و مىتوانستند وسائل آتشبازى را فراهم سازند در اصفهان جمع شوند. در اطراف اصفهان کوهى و تلى باقى نماند که در آن هیزم و بوتههاى خار تعبیه نکرده باشند، تعداد زیادى کلاغ و مرغان دیگر به چنگ آورده و به منقار و پاهاى آنها گردوهائى که از نفت و مواد سوزان انباشته شده بود مىبستند... مقصود از چنین کارهائى، این بود که در یک زمان، آتش، از قله کوهها و بالاى بلندیها و در صحرا و در مجلس جشن که خود مرداویج در آن حضور مىیافت، بوسیله مرغانى که رها مىساختند، زبانه کشد.

سده، پیشگام نوروز

در کهن روزگاران، سال درایران دو بخش داشت : تابستان و زمستان. تابستان ازنُخُستین روز آبان یا ماه آبها آغازمی شد و سده، سد روز پس از آغاز زمستان بزرگ بود.نیاکانمان برین باور بودندکه در آن زمان، زمستان سخت پایان یافته یا به گفته ای "کمرسرماشکسته می شد." آنها، به شادی پایان یافتن سختی زمستان، جشن برپا می کردندو آن را "جشن سده " می خواندند. پدران و مادرانمان، در درازای سال ، جشن های گوناگون برگزار می کردندکه بزرگترین و پرارزش ترین آنها نوروز و مهرگان بود. آنان باور داشتندکه: پروردگار جهان، گیتی و همه ی بودنی هایش را در شش زمان و در یک سال پدید آورد که آفرینش مردمان، واپسین و سرآمد کار آفرینش است و به بزرگداشت این رویداد بزرگ بود که نوروز را باشکوهی بی پایان برگزارمی کردند. گروهی برین اندیشه و باورند که پیشینیان ما با برگزاری "جشن سده" به گونهای با شکوه به پیشباز نوروز رفته اند. زیرا، در زمان برگزاری "جشن سده" سد شب و روز به نوروز مانده است. منوچهری از این گروه بوده و گفته است :
وینک بیامدست به پنجاه روز پیش
جشن سده، طلایه ی نوروز و نوبهار

امسال، کرمان میزبان جشن سده است

  •  در قصه اساطیر ایران بیابان های اطراف کرمان، جایی است که هوشنگ پیشدادی توانست در آنجا آتش را کشف کند. به همین مناسبت بزرگ ترین جشن سده که برای پیدایش آتش برپا می شود، در شهر کرمان است.

امسال این جشن با تورهایی که مردم تهران را به آن محل می آورد، برپا می شود.
کیوان بیانی ،مدیر عملیات تورهای سیران، گفت که این تورها از سال 1380 به راه افتاده اند . «سال گذشته به خاطر ضایعه زلزله بم این تور را برگزار نکردیم اما قصد داریم که امسال این تور را دوباره راه بیاندازیم
گردشگرانی که برای این تور بروند، یک نیمه روز را در یزد می مانند و بعد به طرف کرمان می روند. در جریان این تور قرار است که گردشگران از مکان های تاریخی یزد، کرمان و ماهان بازدید کنند.
بیانی گفت که در این تور درباره سه دین زرتشتی، میترائیسم و اسلام برای مسافران توضیح داده می شود.
جشن سده که برپایی آن سه ساعت به طول خواهد انجامید، از ساعت سه بعد از ظهر روز شنبه دهم بهمن ماه آغاز می شود. سوزاندن هیزم هایی که تا آن روز در محلی مشخص جمع آوری شده اند حسن ختام این جشن و تور خواهد بود. سوزاندن آتش در این روز «سده سوزی» نامیده می شود. جلوی آتشکده کرمان زمینی است که در آنجا پشته های هیزم جمع می کنند و به هنگام سده سوزی که در غروب خورشید خواهد بود سه موبد و تعدادی جوان دور هیزم ها می چرخند و این هیمه ها را آتش می زنند.
پیش از آن مراسم سخنرانی و گات خوانی برپا می شود.
بیانی و همکارانش به دنبال رکودی که در کار گردشگران خارجی پس از واقعه یازده سپتامبر به وجود آمده بود، به فکر یک تور ایرانی افتادند و به این ترتیب تورهای جشن سده را برپا کردند.

جشن سده برابر با روز مهر شانزدهمین روز از ماه بهمن/ ۱۰ بهمن خورشیدی بر تمام ایرانیان شاد باد!

 sadeh

در همین باره:  + جشن سده

 

/ 12 نظر / 43 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرشته مهر

دوست عزيز شما بوديد که برای مطلب آخری من شيام گذاشته بوديد بدبختانه و متاسفانه من مطلب آخری رو اشتباها پاک کردم

mammad

سلام بر اونهايی که ايرانی موندن و می خوان ايرانی باشن. من بچه مسلمونم و خيلی دلم ميخواد راجع به زرتشت بدونم. اگر ميشه منبعی رو به من معرفی کنيد تا بتونم هم خودم رو پيدا کنم هم کسان بيشتری رو بازيابم. اون کسانی که بزرگ ما بوده اند. لطفا برام پی ام بگذار. ممنون. يبز باشی

فرید

درود سرزمين پارسيان بروز رسانی شد

حميدرضا احمدی

درود بر شما . مطلب زیبایی بود . در کرمان این جشن هر ساله با عظمت خاصی برگزار میشه . امسال جشن یه حال خاصی داشت . خیلی عالی بود . راستی مقاله ای آماده کردم با نام تفاوت ایرانی و عرب . می خواستم ببینم میتونین توی وبلاگتون بذارینش یا بهش لینک بدین ؟منتظر جواب شما هستم . بدرود

عروسک قفسی

درود دوست عزيز چه اطلاعات جالبی بايد گفت به راستی که ايران زمين مهد تمدن است و زيبايی ... به راستی زنده نگه دارندگان تاريخ کهن ايران هماره دوستان و هموطنان عزيز زرتشتی بوده اند ای کاش به جای پس رفت به فرهنگ عرب و از روی لج رفتن به سمت فرهنگ غرب فرهنگ بی نظير کهن ديار خودمان را پاس می داشتيم...تا دوردی ديگر برقرار باشيد...

سروش

من ميخواهم با دين زرتشت آشنا شوم. لطفا مرا راهنمايی کنيد

farbod

سلام من عاشق زرتشت و ايران باستانم لطفا در این باره mail بزنید باتشکر

parsa

با سلام و تشکر از مطلب زيبا و خواندنی شما من خيلی دوست دارم با دين زرتشت اشنا بشم لطفا من رو راهنمايی کنيد

پویا

با سلام خدمت شما هموطنان زرتشتي عزيزم.اميدوارم هر کجا که باشيد هميشه خوب و خوش و سلامت و پاينده باشيد.فرا رسيدن جشن بزرگ سده را به تمام هموطنان زرتشتيم تبريک ميگويم.اميدوارم که جشن سده امسال نيز همچون سالهاي پيش با اتش افروزي و اجراي مراسم سخنراني هر چه با شکوهتر برگذار شود.اميدوارم اين جشن که با همکاري انجمن زرتشتيان تهران و سازمانهاي زرتشتي ديگر برگذار خواهد شد هر چه بيشتر از شکوه و جلال خواصي نسبت به سالهاي ديگر برگذار شود.من که خيلي علاقه فراواني دارم که در اين جشن بزرگ و زيبا شرکت کنم .من براي شما هموطنان عزيز زرتشتيم که علاقه فراواني نسبت به شما عزيزان دارم ارزوي خوشبختي و سربلندي در تمام مراحل زندگي رو از خداي متعال خواستارم.دوستار شما پويا.